Ajudes directes per l’activació econòmica

L’Ajuntament de Marratxí, per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia en el teixit productiu i social del municipi, ha mobilitzat juntament amb el Consell i el Govern, 159.276.88€ per ajudes a comerços i autònoms.

Aquesta partida es destinarà a aquells establiments i autònoms que la COVID-19 els hi hagi afectat de forma negativa a la seva activitat econòmica.

Amb aquestes ajudes, es vol minimitzar els efectes de la pandèmia i aconseguir que es produeixi una normalització en l’activitat econòmica local, conservant d’aquesta manera el teixit empresarial i laboral local.

Consultes a:

  • impulsa@marratxi.es

  • tlf 971100444

A qui van dirigides?

Podran ser beneficiàries de la subvenció les persones físiques i jurídiques (empreses i autònoms) que hagin vist afectades les seves xifres de negoci per les restriccions aprovades per aturar l’expansió de la COVID-19.

També podran ser beneficiaris les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, tinguin establert en el seu document constitutiu, associatiu o similar la seva finalitat d’intervenir en el tràfic mercantil.

Terminis d’inscripció i quantia de les ajudes

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins el 4 d’abril del 2022

Els possibles beneficiaris podran sol·licitar fins al 100% del total de les despeses que aportin per a la seva subvenció, fins a un import màxim individualitzat per persona o entitat beneficiària de:

1. Empreses amb menys 0 A  5 treballadors/es: 1.500,00 euros
2. Empreses amb entre 5 i 10 treballadors/es: 2.000,00 euros
3. Empreses amb més de 10 treballadors/es: 2.500,00 euros

Requisits per accedir a les ajudes

Les persones/entitats interessades en aquesta subvenció hauran d’acomplir una sèrie de requisits:

a) Exercir la seva activitat mercantil en el municipi de Marratxí. Es presumirà que s’exerceix l’activitat a Marratxí quan es tingui un establiment obert al públic dins aquest municipi o quan l’activitat estigui regulada per un conveni entre l’Ajuntament de Marratxí i altres administracions o entitats públiques.

En la resta de casos correspondrà a la persona interessada provar, per qualsevol mitjà vàlid en Dret i de manera indubtable, l’efectiu exercici de l’activitat dins el municipi de Marratxí. 

A aquests efectes, seran vàlids com a mitjans probatoris les circulars, anuncis, periòdics, cartells, rètols exposats al públic, targetes de visita, pàgines web, publicacions o qualsevol altre mitjà físic o electrònic a on figuri que la persona sol·licitant té la seva seu a Marratxí

b) Comptar amb el corresponent títol habilitant municipal per a exercir l’activitat, ohaver-ho sol·licitat abans de la data de sol·licitud.

c) Haver presentat declaració censal d’alta en l’Impost d’activitats Econòmiques i en

el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi (treballadors/es

autònoms/es). Les persones jurídiques, a més, hauran d’estar adequadament constituïdes i

inscrites en els registres públics pertinents.

d) El/la representant legal de l’entitat no ha de trobar-se inhabilitat per a contractar

amb les administracions públiques, o per a obtenir subvenció d’aquestes, i ha d’estar facultat

per a actuar en el seu nom.

e) Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries locals, autonòmiques i

estatals, tant en el moment de la sol·licitud com en el moment del pagament de l’ajuda.

No obstant l’anterior, podran ser beneficiaris d’una subvenció aquells/es sol·licitants

que comptin únicament amb deutes tributaris o amb la Seguretat Social derivades de

les mesures per a evitar la propagació de la COVID-19, sempre que la destinin

íntegrament a saldar aquests deutes. En aquest cas, ha d’emplenar-se el document

Annex 6 (autorització de pagament en nom de tercer/a), acompanyant documentació

justificativa de les quantitats a liquidar.

S’entendran que són deutes derivats de la COVID-19 aquelles relacionades amb

l’activitat empresarial i que s’hagin produït amb posterioritat a la declaració del

primer estat d’alarma (14 de març de 2020).

Segons el que s’estableix en els arts. 18.1.e) i 19.2 del Reial decret 887/2006, de 21

de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, no es

consideren deutes tributaris aquelles sobre els quals s’hagi sol·licitat un ajornament o

un fraccionament, o quan aquestes es trobin suspeses d’execució (per exemple, per

haver-se recorregut).

f) Haver justificat qualsevol subvenció que els hagi estat concedida amb anterioritat

per l’Ajuntament de Marratxí, sempre que hagi finalitzat el corresponent termini de

justificació.

g) No haver acomiadat cap treballador/a afectat/a pels Expedients de Regulació

Temporal de l’Ocupació (ERTO)

h) Haver estat d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques un període mínim de 3

mesos a data de publicació d’aquestes bases i convocatòria, i estar-ho en el moment de la

sol·licitar la present ajuda.