Els recentment creats Consells Veïnals són un òrgan descentralitzat que pretén apropar tots els nuclis poblacionals al centre de les decisions municipals. L’objectiu principal d’aquests Consells Veïnals és assessorar i rebre propostes de la ciutadania i del teixit associatiu respecte a les seves necessitats i el funcionament del municipi en qualsevol dels seus àmbits d’actuació i establir un vincle dirigit a posar remei a aquestes necessitats i reivindicacions per part de la ciutadania i del teixit associatiu de Marratxí. Neus Serra, segona tinent de batle de Marratxí, i regidora de Transparència, Defensora de la Ciutadania i Participació Ciutadana, ja ha realitzat set presentacions dels Consells Veïnals al Pont d’Inca, Pont d’Inca Nou, Pla de na Tesa, Sa Cabaneta, Pòrtol, Ses Cases Noves, Es Figueral per insistir en la necessitat d’involucrar-se en la participació en aquest nou organisme “a fi de millorar la gestió del nostre Ajuntament, fent-la més transparent i democràtica, acostant així les decisions als seus ciutadans”.

“Les reunions que estem duent a terme són per a presentar aquesta nova figura de participació ciutadana i el seu funcionament per començar a convocar-los a partir del mes de gener. Estam molt satisfets per l’acolliment i perquè la reacció per part de les entitats ha estat bastant bona en general, ja que la majoria d’associacions han elogiat la creació d’una figura així de participació ciutadana”, ha explicat la segona tinent de batle.

Les associacions s’han distribuït entre els Consells Veïnals del municipi (Pòrtol, Sa Cabaneta, Es Figueral, Ses Cases noves, Pla de na Tesa, Pont d’Inca Nou, Pont d’Inca i els Garrovers) en funció de la proximitat del seu domicili fiscal al Consell corresponent. Els Consells Veïnals estan formats per un màxim de 20 persones: un president/a (Regidor/a de Participació Ciutadana), un vicepresident (un/a ciutadà/na vinculat/da a la vida social i associativa del barri), un secretari (tècnic/a de Participació Ciutadana) i un representant de cadascuna de les entitats que integrin el Consell Veïnal. D’aquí a final d’any, les associacions hauran de nomenar un/a representant i un/a substitut/a com els seus representants dins d’aquests Consells.

Els Consells Veïnals estan oberts a tota la ciutadania. Qualsevol ciutadà que vulgui assistir a un d’aquests Consells podrà fer-ho sense necessitat d’haver-lo d’informar. La diferència entre la participació dels/les ciutadans/es i dels/les representants de les associacions radica en el fet que els ciutadans només tenen veu i els representants, veu i vot. Per tant, en el cas dels/les ciutadans/es, no és necessari que s’inscriguin a cap convocatòria. Si algun ciutadà vol formular alguna pregunta perquè sigui resposta en algun Consell Veïnal, haurà de fer-lo amb un mínim de 7 dies d’antelació (bé per correu postal o electrònic) perquè se li respongui en aquest Consell Veïnal. Les preguntes que formulin personalment en el Consell Veïnal, podran ser respostes al moment pel/la president/a sempre que disposi de la informació necessària. En cas contrari, seria resposta posteriorment per correu electrònic o postal.

Existeixen dues formes de convocatòria: l’ordinària (una vegada cada 6 mesos) i l’extaordinària (quan ho sol·liciti el seu president/a o un terç dels integrants del Consell Veïnal). En relació amb el mecanisme de participació de les associacions, totes elles tindran veu i vot a través dels/les representants que nomenin i seran convocats com a mínim amb 10 dies d’antelació (només en el cas de les convocatòries ordinàries) a la realització del Consell Veïnal. Juntament amb la convocatòria, s’enviarà l’ordre del dia dels temes que es tractaran.

Els mecanismes de les associacions a l’hora de fer preguntes serà el mateix que per a la ciutadania (en el mateix Consell Veïnal o amb un mínim de 7 dies d’antelació a la celebració del Consell). Les convocatòries es faran mitjançant informació en el tauler d’anuncis i via carta o correu electrònic dirigida a cadascun dels seus membres i les seves entitats. Les associacions del municipi s’han distribuït entre els Consells Veïnals en funció de la proximitat del seu domicili fiscal i s’ha convocat al 100% de les entitats socials, educatives, veïnals, esportives, culturals, etc. del municipi.

La darrera presentació serà aquest dijous. Es presentarà el Consell Veïnal d’Es Garrovers es presentarà el 9 de desembre a les 20 hores al local de l’Associació de Veïns d’Es Garrovers situat a l’Av. d’Es Garrovers, 2.