A partir d’aquest diumenge 9 de maig ja es poden demanar les subvencions 2020-2021 destinades a empreses del municipi per a protegir l’activitat econòmica de l’impacte de la Covid-19. La finalitat d’aquestes subvencions és ajudar als empresaris, autònoms i associacions del municipi de Marratxí a afrontar els efectes econòmics adversos que les mesures sanitàries adoptades per acontenir la propagació de la Covid-19 els hagin pogut causar. 

L’objectiu de l’Ajuntament és donar suport al teixit productiu i social per a minimitzar l’impacte i aconseguir que, fins que es produeixi una normalització en l’activitateconòmica local, es conservi el teixit empresarial i laboral local. 

El crèdit pressupostari total màxim per a la subvenció és de 927.276,88 euros, que es reparteixen de la següent manera: 

a) 398.000,00 euros s’aportaran per l’Ajuntament de Marratxí

b) 264.638,44 euros s’aportaran pel Govern balear

c) 264.638,44 euros s’aportaran pel Consell Insular de Mallorca

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d’1 mes, comptador des de l’endemà de la publicació de les presents bases i convocatòria en la pàgina web municipal, fet que s’ha produït aquest dissabte 8 de maig.

Els possibles beneficiaris podran sol·licitar fins al 100% del total de les despeses que aportin per a la seva subvenció, fins a un import màxim individualitzat per persona o entitat beneficiària de:

1. Empreses amb menys de 5 treballadors: 1.000,00 euros

2. Empreses amb entre 5 i 15 treballadors: 1.500,00 euros

3. Empreses amb més de 15 treballadors: 2.000,00 euros

4. Empreses relacionades amb la creació, producció, distribució i exhibició cultural i/o artesanal: 2.000,00 euros

Destinataris

Podran ser beneficiàries de la subvenció les persones físiques i jurídiques (empreses i autònoms) que hagin vist afectades les seves xifres de negoci per les restriccions aprovades per aturar l’expansió de la Covid-19.

Requisits

Les persones/entitats interessades en aquesta subvenció hauran de tenir el seu domicili fiscal i la seva activitat en el municipi de Marratxí. El període subvencionable serà el comprès entre l’1 d’agost de 2020 i l’últim dia hàbil per a presentar una sol·licitud de subvenció. 

Les sol·licituds es formalitzaran per escrit en model normalitzat de sol·licitud i es poden presentar tant de forma telemàtica en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí https://seuelectronica.marratxi.es/ com de manera presencial el Registre General o les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Marratxí, que es farà amb cita prèvia mentre estiguin vigents les mesures de contenció de la Covid-19.