Compostatge domèstic

1. Objectiu i justificació

L’objecte del projecte és fomentar el compostatge de la fracció orgànica a les llars del municipi. La fracció orgànica comprèn, principalment les restes de menjar i les restes vegetals de mida petita de tipus no llenyós (gespa, fullaraca, rams de flors, etc.), podent suposar un 40% en pes de la bossa domèstica de fems a aquells nuclis on no n’hi hagi recollida selectiva.

Marratxí és un municipi amb un nombre significatiu de vivendes amb espai i característiques adients per a la instal·lació de composteres, per a dur a terme aquest tractament en l’àmbit domèstic.

2. Beneficis del projecte

Es poden destacar, entre d’altres:

2.1. Ambientals – El compost es pot utilitzar al jardí o a l’hort, millorant les característiques del sòl. – Reducció dels residus generats i de les emissions contaminants.

2.2. Econòmics – La fracció orgànica, en cas de recollida selectiva o del seu compostatge en l’àmbit domèstic, no suposa un cost econòmic afegit per al municipi.

3. Inscripcions:

Presenta el formulari d’inscripció per resgistre