Reglament de la DCM i legislació

Reglament del Defensor de la Ciutadania  
Constitució Espanyola  
Estatut d’Autonomia de les Illes Balears  
Memòria activitat DCM 2018  
Instancia Defensora de la Ciudadanía 2020  

Per acord unánime dels grups amb representació municipal, Eusèbia Rayó Ferrer va ser nomenada i va prendre possessió com a  Defensora de la Ciutadania de Marratxí al ple d’agost de 2018.

El Reglament del Defensor o Sindic de Greuges de Marratxí, que es va introduïr al municipi a finals de 2017, regula i desenvolupa l’àmbit d’actuació i les funcions del DCM. Del mateix es desprèn com a objectiu principal ser canal de diàleg, estudi i seguiment dels problemas i inquietuds  que viuen els  ciutadans i ciutadanes de Marratxí davant  l’Administració municipal

Però més enllà d’aquest Reglament el Defensor vol ser un element de suport i orientació per els ciutadans i també contribuir a la millora de l´administració local; fent propostes i recomanacions que afavoreixin les condicions de la qualitat de vida de la població i fent-les arribar a les àrees, organismes i entitats municipals corresponents. Tota aquesta tasca ens permetrà obtenir una auditoria externa dels processos administratius i de la gestió municipal.

Amb l’agraïment al suport, de tota la Corporació, dels funcionaris i de totes les àrees de gestió municipal i amb la confiança dipositada pels ciutadans i ciutadanes de Marratxí, emprenc amb la major il·lusió i compromís aquesta tasca de representació ciutadana.

El Defensor de la Ciutadania de Marratxí és una Institució Municipal independent i autónoma a l’acció de la gestió municipal amb l’objectiu i l’esperit de defensar i salvaguardar les llibertats i drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes, en qüestions relatives als serveis prestats per l’Ajuntament de Marratxí a través de les seves árees.

El Defensor de la Ciutadania pot intervenir bé per sol·licitud dels ciutadans i ciutadanes, per iniciativa pròpia, o d’ofici, quan entengui que l’administració municipal pot produir directa o indirectament una vulneració dels drets de la ciutadania.

El Defensor du a terme les funcions de representació, investigar i resoldre els expedients iniciats i les queixes formulades.

Qualsevol persona física o jurídica que demostri un interés legítim relatiu a l’objecte de la queixa, respecte a l’Administració Municipal podrá adreçar-la al Defensor, (tot i que no estigui empadronat al municipi, així com no serà cap impediment la nacionalitat, la residència, la minoria d’edat, la incapacitat legal, ni l’internament en un centre penitenciari o de reclusió) per sol.licitar la seva intervenció, sense restricció de cap mena, amb l´única excepció d’aquelles persones amb dependència funcionarial o laboral de l’administració municipal o dels organismes dependents, en aquelles qüestions relatives a l´àmbit de les relacions laborals o de servei.

Totes les actuacions del Defensor són gratüites per a la persona interessada.

Les decisions i les resolucions no podrán ser objecte de recurs de cap mena, sens perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals que procedeixen contra l’acte, la resolució o l’actuació que hagi motivat la queixa i la seva intervenció.

El Defensor o Denfensora de la Ciutadania no pot intervenir quan les reclamacions es relacionen a l’àmbit d’actuació de competències de l’Ombudsman europeu, el defensor/a del Poble o el síndic de greuges de les Illes Balears; en aquests casos s´han de trametre a aquests.

Igualment, tampoc intervendrà sobre qüestions que són conegudes pels jutjats o tribunals de justicia i si la intervenció dels tribunals o jutjats es produeix quan el Defensor de la Ciutadania hagués iniciat les seves actuacions, aquest haurà de suspendre els tràmits que hagi pogut començar.

Tampoc pot intervenir quan es manifesta mala fe o ús abusiu del procediment, amb l’interès de pertorbar l’administració i quan no s’aprecia interès legítim o no s’indica la persona interessada.

S’han de presentar per escrit o verbalment. En tot cas haurà de quedar constància del nom i llinatges, el DNI i el domicili de la persona interessada, telèfon i e-mail si es dóna el cas, així com la seva firma.

Les queixes han d’acompanyar-se amb els documents i els mitjans de prova que les fonamentin i que s’estimin adients per acreditar-les.

Les queixes es poden lliurar en persona a les unitats de registre municipals, o per correu electrònic dcm@marratxi.es

No es poden presentar queixes de les quals hagi transcorregut un any des que la persona afectada va tenir coneixement de la conducta o dels fets susceptibles de motivar una queixa. No obstant això, quan l’inici de les actuacions és d’ofici no existeix cap termini.

Les persones que desitgin presentar les seves queixes verbalment i presencialment poden dirigir-se als llocs i horaris establerts d’atenció del Defensor de la Ciutadania de Marratxí:

Ajuntament de Marratxí

Carrer de n’Olessa, 66

–  dimarts 10  a 12h

Avinguda Antoni Maura, 56

Edifici Erika, planta baixa

– dijous 17 a 19h