Ajuts Escoletes Curs 2023-24

L’Ajuntament de Marratxí obre el termini per sol·licitar els ajuts per a les escoletes de 0 a 3 anys fins al 5 de desembre. El consistori dedica una quantitat total de 60.000€ als ajuts pels mesos de setembre a desembre de 2023. Podeu consultar les bases i requisits a continuació i descarregar el formulari de sol·licitud:

  1. Es consideren beneficiaris de l’ajuda d’escoleta els pares, mares o tutors legals d’aquells infants de 0 a 3 anys matriculats en algun centre de primer cicle d’educació infantil dels denominats centre assistencial (s’exclouen per tant les Escoles Municipals i les que pertanyen a la Xarxa Complementària del Govern) i que estiguin empadronats en el municipi de Marratxí. És a dir, ha d’estar empadronat a Marratxí com a mínim el nin i un dels progenitors o tutor legal.
  2. Es tindrà en compte com a requisit per obtenir la corresponent ajuda únicament el període d’escolarització dels beneficiaris en el que no hagi tingut vigència cap conveni de gratuïtat subscrit entre el corresponent centre i el Govern de les Illes Balears. Consegüentment sols se subvencionarà proporcionalment, donat el cas, el període de funcionament de l’escoleta com a centre assistencial.
  3. En els casos de separació o de divorci, únicament pot sol·licitar la prestació la persona que exerceix la guarda i custòdia de l’infant.
  4. La persona beneficiària és la que presenta la sol·licitud i exerceix la guarda i custòdia de l’infant. En el cas de guarda i custòdia compartida, només pot sol·licitar l’ajuda una de les dues persones que l’exerceixen.
  5. En cap supòsit la quantia de la subvenció incloses les demés ajudes que puguin rebre del mateix ajuntament o que provinguin d’altres administracions públiques o ens públics o privats podrà ser superior a l’import de les despeses subvencionades.
  1. L’import de l’ajuda d’escoleta estarà en funció de la puntuació obtinguda. Per determinar el valor unitari del punt, es dividirà la quantitat màxima destinada a la convocatòria entre la totalitat de punts obtinguts per totes les sol·licituds. Aquest valor es multiplicarà per la puntuació de la sol·licitud, ajustant-se el resultat a l’import sol·licitat i al màxim de 600,00 € per fill. Els doblers sobrants, es repartiran en una segona ronda entre els beneficiaris que no hagin arribat a l’import sol·licitat ni als 600,00 € per fill, en proporció a la puntuació obtinguda.
  2. L’import sol·licitat ha de ser igual o inferior a la suma de l’import total de les factures i documentació acreditativa del seu pagament (justificant de pagament bancari) o, en cas de pagament en efectiu, rebut amb identificació i firma de la persona que ha fet el cobrament.
  • Descarrega les bases (CATCAST)

  • Descarrega la sol·licitud (CATCAST)