Ajuts Escoletes Curs 2023-24

L’Ajuntament de Marratxí obre el termini per sol·licitar els ajuts per a les escoletes de 0 a 3 anys fins al 12 de juliol. El consistori dedica una quantitat total de 40.000€ als ajuts pels mesos de gener a juny de 2024. Podeu consultar les bases i requisits a continuació i descarregar el formulari de sol·licitud:

  1. Es consideren beneficiaris de l’ajuda d’escoleta els pares, mares o tutors legals d’aquells infants de 0 a 3 anys matriculats en algun centre de primer cicle d’educació infantil dels denominats centre assistencial (s’exclouen per tant les Escoles Municipals i les que pertanyen a la Xarxa Complementària del Govern) i que estiguin empadronats en el municipi de Marratxí. És a dir, ha d’estar empadronat a Marratxí com a mínim el nin i un dels progenitors o tutor legal.
  2. Es tindrà en compte com a requisit per obtenir la corresponent ajuda únicament el període d’escolarització dels beneficiaris en el que no hagi tingut vigència cap conveni de gratuïtat subscrit entre el corresponent centre i el Govern de les Illes Balears. Consegüentment sols se subvencionarà proporcionalment, donat el cas, el període de funcionament de l’escoleta com a centre assistencial.
  3. En els casos de separació o de divorci, únicament pot sol·licitar la prestació la persona que exerceix la guarda i custòdia de l’infant.
  4. La persona beneficiària és la que presenta la sol·licitud i exerceix la guarda i custòdia de l’infant. En el cas de guarda i custòdia compartida, només pot sol·licitar l’ajuda una de les dues persones que l’exerceixen.
  1. La quantitat màxima destinada pel primer semestre de l’exercici 2024 és per import de 40.000,00 €.
  2. L’import de l’ajuda d’escoleta estarà en funció de la puntuació obtinguda. Per determinar el valor unitari del punt, es dividirà la quantitat màxima destinada a la convocatòria entre la totalitat de punts obtinguts per totes les sol·licituds. Aquest valor es multiplicarà per la puntuació de la sol·licitud, ajustant-se el resultat a l’import sol·licitat i al màxim de 900,00 € per fill. Els doblers sobrants, es repartiran en una segona ronda entre els beneficiaris que no hagin arribat a l’import sol·licitat ni als 900,00 € per fill, en proporció a la puntuació obtinguda.
  3. L’import sol·licitat ha de ser igual o inferior a la suma de l’import total de les factures i documentació acreditativa del seu pagament (justificant de pagament bancari) o, en cas de pagament en efectiu, rebut amb identificació i firma de la persona que ha fet el cobrament.
  • Descarrega les bases (CATCAST)

  • Descarrega la sol·licitud (CATCAST)

  • Descarrega la declaració jurada (CATCAST)