L’Ajuntament de Marratxí va aprovar al darrer ple ordinari la llicència per a guals amb regulació especial (GARE). Una llicència que permetrà l’estacionament fins a tres vehicles com a màxim. Un dels requisits sirà que les persones autoritzades formin part de la unitat familiar. Els ciutadans podran sol·licitar la llicència a finals del mes de juny.

Es cerca donar solució a la problemàtica existent al municipi a l’hora de trobar aparcament. Els ciutadans per obtenir aquesta llicència per a Guals amb regulació especial hauran de complir amb sèrie de condicions. Una d’elles tenir autoritzada prèviament la llicència de gual permanent; exhibir la targeta d’autorització, el número de la qual ha de coincidir amb el número de placa de gual; que l’estacionament no sigui incompatible amb el seu dret d’entrada i de sortida d’altres titulars; que l’estacionament no suposi una infracció a les normes generals de circulació aplicables a la zona o carrer; entre altres. 

En els locals d’establiments industrials o comercials i en general, de tota classe de locals de negoci, no estarà permès aquest tipus de gual GARE. Tampoc es permetrà l’estacionament en cas de guals col·lectius de comunitats de propietaris i en els guals que donen accés a carrers per a vianants. 

La targeta es col·locarà a la part frontal esquerra dels vehicles de forma que quedi sempre visible. Aquesta, portarà una sèrie de dades com la matrícula del vehicle autoritzat, el carrer afectat, número de gual, número de registre i la inscripció GARE.