Núm. Exp. 006/2008
TÍTOL: SERVEIS PER LA NETEJA DE LES ÀREES D’APORTACIÓ I ENTORN DELS CONTENIDORS DE RECOLLIDA DE R.U. DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ.
DURACIÓ: 127 JORNADES
PREU D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL: 57.149,53 (IVA exclòs)

TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
TRAMITACIÓ: Ordinària
PROCEDIMENT: Negociat sense publicitat

FASES I ESTAT
Aprovació expedient: 31 d’octubre 2008
Adjudicació Provisional: 20 de novembre de 2008.
Adjudicatari: FCC SA.
Adjudicació Definitiva: Adjudicat definitivament en data 23 de desembre de 2008.

ANUNCI ADJUDICACIÓ PROVISIONAL BOIB