Núm. Exp. 001/2010
TÍTOL: PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA.
DURACIÓ: UN ANY.
Import Adjudicació:1.500.000,00€

TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA
PROCEDIMENT:NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

FASES I ESTAT:
APROVACIÓ EXPEDIENT: 22 de Febrer 2010
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL: Adjudicat Provisionalment 31 de març de 2010
Adjudicatari:A favor de ” BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.”.

ANUNCI ADJUDICACIÓ PROVISIONAL