NÚM. EXPEDIENT 03/2010
Títol: Concurs pel lloguer(Renting) de dos vehicles per us de l’empresa municipal MARRATXI XXI S.A.U.
Duració: 48 meses
Preu d’adjudicació: 31.940,16 (IVA exclòs)
TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
Procediment: Negociat sense publicitat.
Tramitació:Ordinaria
FASES I ESTAT
Aprovació expedient:13 de maig de 2010.
Adjudicació Provisional: Adjudicació Provisional en data 8 de juny de 2010.
Adjudicatari: A favor de “Record rent a Car S.A.”

ANUNCI ADJUDICACIÓ PROVISIONAL BOIB NÚM. 95. 24-06-2010