Número d’expedient:
001/2014
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Unitat:
Marratxí XXI
Data publicació a la web:
28 de juliol de 2014