CONCURS PER A CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DE MATÈRIA VEGETAL PER LES ZONES VERDES I PARCS
PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ, , MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.

EXP. 002/2015

Número d’expedient: EXP. 002/2015

Tipus de contracte: Subministrament
Tipus de procedimient: Negociat sense publicitat
Unitat:  Marratxí XXI S.A.U

[Download not found]