(Carrer Josep Tarongí – Avinguda Can Carbonell Ses Cases Noves), mitjançant procediment negociat.

NÚM. EXP.003/2015

Tipus de contracte: Subministrament

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

Unitat:  Marratxí XXI S.A.U

Accedir al PDF