Descripció:  SERVEIS D’AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE L’EMPRESA MUNICIPAL MARRATXI XXI S.A.U

Exp.: 004/2015

Duració del contracte: 3  ANYS (Auditoria 2015,  2016  i  2017)

Adjudicatari provisional: RSM  GASSÓ AUDITORES S.L.P

Preu d’adjudicació : 21.000,00 € (IVA exclòs) a raó de 7.000,00 €/anuals (IVA exclòs)

[Download not found]