NÚM. EXPEDIENT: 002/2010
TÍTOL: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES ZONES VERDES I PARCS PÚBLICS DELS ESPAIS INCLOSOS EN L’ANNEX ALS PLECS, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXI.

PREU LICITACIÓ: 504.000,00.-€(TOTAL CONTRACTE) IVA EXCLÒS, 126.000,00.-€(ANUALS)IVA EXCLÒS.

GARANTIA PROVISIONAL: 3% DE L’IMPORT TOTAL DEL CONTRACTE (15.120,00.-€).

PREU ADJUDICACIÓ PROVISIONAL: 480.000,00.-€(IVA EXCLÒS) per un període de 4 anys, anualitats de 120.000,00.-€ (IVA EXCLÒS).

TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA
PROCEDIMENT: OBERT

FASES I ESTAT
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT: 13 DE MAIG DE 2010.
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: DEL 26 DE MAIG AL 11 DE JUNY DE 2010.
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL: 7 DE SETEMBRE DE 2010.
AJDUDICATARI PROVISIONAL: GOMARIZ JARDINERS, S.L.

PUBLICACIÓ BOIB ADJUDICACIÓ PROVISIONAL: 21 DE SETEMBRE DE 2010.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA: 5 D’OCTUBRE 2010.

PUBLICACIÓ BOIB ADJUDICACIÓ DEFINITIVA: BOIB 152 DE 21 D’OCTUBRE DE 2010.