NÚM.EXPEDIENT 001/2009
TÍTOL: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA I DEL MOBILIARI URBÀ DE LES ZONES VERDES I PARCS PÚBLICS DELS ESPAIS INCLOSOS EN L’ ANNEX, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ

PREU LICITACIÓ:205.000,00/12 MESOS (IVA EXCLÒS)
GARANTIA PROVISIONAL:3%DURACIÓ INICIAL DEL CONTRACTE 4 ANYS(24.600€)

TRAMITACIO I PROCEDIMENT
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA
PROCEDIMENT: OBERT

FASES I ESTAT
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT: 25-06-2009
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: FINALITZAT
APROVACIÓ ADJUDICACIÓ PROVISIONAL: 27-08-2009.
APROVACIÓ ADJUDICACIÓ DEFINITIVA : 23-09-2009
PUBLICACIÓ ADJUDICACIÓ DEFINITIVA: BOIB NÚM. 144 DE DATA 03/10/2009