Núm. Expedient 004/2008
Títol: Concurs per la contractació de Renting de cinquanta(50)grups de Contenidors soterrats de tres contenidors cada un
Duració:120 mesos
Preu de licitació: 1.415.500,00€ (IVA exclòs)
Preu d’adjudicació provisional: 1.358.870,40.-euros,(IVA exclòs).Quotes mensuals de 11.323,92euros(IVA exclòs).

Tramitació i Procediment
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària

Fases i estat
Aprovació de l’expedient: 26 de setembre de 2008
Presentació de proposicions:Finalitzat.
Adjudicacio provisional:Adjudicat provisionalment en data 10 de desembre de 2008 .
Adjudicatari: CAIXARENTING S.A.
Adjudicació definitiva: Adjudicat definitivament en data 21 de gener de 2009