Núm. Expedient 002/2008
Títol: Concurs per la instal.lació d’un trispol de cautxú al parc infantil de Cas Capità.
Duració: Finalització obra 22 dies
Preu d’adjudicació:26.357.43.-€(IVA exclòs)

Tramitació i procediment
Procediment: Negociat sense publicitat
Tramitació: Ordinària

Fases i estat
Aprobació expedient: 26 de setembre de 2008
Adjudicació Provisional: Adjudicat provisionalment en data 31 d’octubre de 2008
Adjudicatari: A favor de “Azahar Jardinería y Riegos S.A.”
Adjudicació Definitiva:Adjudicat definitivament en data 28 de novembre de 2008

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL BOIB