CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ SELECCIÓ, PER A L’ALIENACIÓ DE LA FRACCIÓ PAPER I CARTÓ, PROCEDENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ, D’UNA EMPRESA RECUPERADORA I/O RECICLADORA DE PAPER – CARTÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.

Exp.: 004/2016

Duració del contracte: 24 Mesos.

Adjudicatari : SAICA NATUR BALEAR S.L.

[Download not found] [Download not found]