Número d’expedient:
Llog 4/2013
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Menor
Data publicació a la web:
9 d’agost de 2013
Estats
Edicte anunciant l’adjudicació del contracte de lloguer d’uns terrenys a Es Pla de Na Tesa per destinar-ho a aparcament (113 KB)

Data publicació a la web: 9 d’agost de 2013

Emprenta digital SHA1: 480daf6235e928b154d4c896d8b4adb2118e5dec

Edicte anunciant la formalització del contracte (71 KB)

Data publicació a la web: 30 d’agost de 2013

Emprenta digital SHA1: 4a80d3ab6c3abdbf9c89d156b09f89c48f2362e4

Arxius adjunts:
Annex II (359 KB)

Data publicació a la web: 9 d’agost de 2013
Emprenta digital SHA1: a516beed9fe50e087cf11f0f2ee034ed3363ec95
Annex I (553 KB)

Data publicació a la web: 9 d’agost de 2013
Emprenta digital SHA1: 372df354bc54948577c82a6c17bbd1d71114f104

Plec de clàusules administratives particulars i tècniques (59 KB)

Data publicació a la web: 9 d’agost de 2013

Emprenta digital SHA1: 7aa833bbdc7ddd7eea69645273c8309e5b5e1b0a