EXP.:  03/2018

Empresa adjudicatària: CONTENUR, S.L.

Duració del contracte: 45 dies a comptar des de la signatura del contracte (Signatura del contracte 31 de maig de 2018)

Import de l’adjudicació: 14.915,00€ (IVA exclòs); 18.047,15€ (IVA inclòs).

[Download not found]