Número d’expedient:
AE 1/2014
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
6 de març de 2014
Estats
Edicte anunciant l’adjudicació del contracte per a l’explotació del bar de la Fira del Fang (50 KB)

Data publicació a la web: 6 de març de 2014

Emprenta digital SHA1: d65f4174b6e084f7d590ba0f4776d0193410c400

Edicte anunciant el contracte per a l’explotació del bar de la Fira del Fang (53 KB)

Data publicació a la web: 1 d’abril de 2014

Emprenta digital SHA1: 7d388260baed235f48b2d5a6e0765a5d53a6de89