Número d’expedient:
GE 1/2013
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
29 de maig de 2014
Estats
Edicte anunciant l’adjudicació del contracte per la gestió del Poliesportiu Es Figueral – Can Farineta, amb explotació del bar (109 KB)

Data publicació a la web: 29 de maig de 2014

Emprenta digital SHA1: f48e0fdb14c61df99b9e3a6a1853b35486a30a19

Edicte anunciant el contracte de gestió del Poliesportiu Es Figueral-Can Farineta (58 KB)

Data publicació a la web: 17 de juny de 2014

Emprenta digital SHA1: f9a24fe7b4c04d89670ccac5d3a8b3045120e584