Termini de presentació de proposicions: fins dia 19 de maig de 2014, a les 14:00 hores
Duració del contracte: dos anys prorrogable anualment de mutu acord fins a un màxim de dos anys més (2+1+1)
Preu de licitació:1.547,36€ mensuals (iva exclòs)

Número d’expedient:
LLOG 1/2014
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
19 de maig de 2014
Data publicació a la web:
5 de maig de 2014
Estats
Edicte anunciant l’adjudicació del contracte (54 KB)

Data publicació a la web: 28 de juliol de 2014

Emprenta digital SHA1: 2e33a28a9236f2588f9fd42b09b4d2e131614aad

Edicte anunciant el contracte (66 KB)

Data publicació a la web: 5 d’agost de 2014

Emprenta digital SHA1: 18f81b7cf4778ce8835a1e3728080900e9aec210

Arxius adjunts:
Anunci licitació BOIB (Núm 60 de 3 de maig) (136 KB)

Data publicació a la web: 5 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: 9ee76d3e91e25bd67bb9deb1bd4123c34e3413b4

Plec de clàusules administratives i tècniques (70 KB)

Data publicació a la web: 5 de maig de 2014

Emprenta digital SHA1: 0b4f49e647033e9a7ee69104c68113e51b124235