Número d’expedient:
OBR 6/2014
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
1 d’octubre de 2014
Estats
Edicte anunciant l’adjudicació de les Obres de millora del paviment de la zona antiga del cementeri (119 KB)

Data publicació a la web: 1 d’octubre de 2014

Emprenta digital SHA1: 1700f3a2763e2891fe9db2f8b81b0ae4bd962e25

Edicte anunciant el contracte de les Obres de millora del paviment de la zona antiga del cementeri Boib núm. 138 de 09 d’octubre (115 KB)

Data publicació a la web: 9 d’octubre de 2014

Emprenta digital SHA1: a3a43ca319883eae3afbc8c1363e5c0dfbb75db6