Núm d’expedient: Obr 6/2016
Tipus de contracte: Obres
Tramitació: urgent
Procediment: Obert
Termini de presentació de proposicions: fins dia 18-11-2016, a les 14 hores.
Preu de licitació: 59.215’41 € iva exclòs
Duració del contracte: 2 mesos

[Download not found]
[Download not found]

[Download not found]

[Download not found]
[Download not found]

[Download not found] [Download not found]