Número d’expedient:
Obr 2/2014
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
4 d’agost de 2014
Estats
Edicte anunciant el contracte BOIB núm. 108 de 12-08-14 (117 KB)

Data publicació a la web: 12 d’agost de 2014

Emprenta digital SHA1: c38d11198abcaf1614840e1a3ea92c1237cf266e