Número d’expedient:OBR 22/10
Tipus de contracte:Obres
Tipus de procedimient:Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:10 de gener de 2014
Estats
Edicte anunciant l’adjudicació del contracte per les obres d’obertura d’un tram del carrer Mallorca (97 KB)

Data publicació a la web: 10 de gener de 2014

Emprenta digital SHA1: 032f032757f36c8ec95e55f3304f17dd60546a61

Edicte anunciant el contracte per les obres d’obertura d’un tram del carrer Mallorca (65 KB)

Data publicació a la web: 24 de gener de 2014

Emprenta digital SHA1: 55e693c3c6757df307a758b57cbf6e27a47e88a0