Número d’expedient:
RE 4/2013
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
21 d’octubre de 2013
Estats
Edicte anunciant l’adjudicació del contracte de rènting de dues màquines multifunció (112 KB)

Data publicació a la web: 21 d’octubre de 2013

Emprenta digital SHA1: ad98b3674ff38de050f691d742f302497ca1b959

Edicte anunciant el contracte de rènting de dues màquines multifunció (65 KB)

Data publicació a la web: 4 de novembre de 2013

Emprenta digital SHA1: fb6f8c6994f01a38dfe2b11cdd5a421c04295bad

Arxius adjunts:

Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques (95 KB)

Data publicació a la web: 21 d’octubre de 2013

Emprenta digital SHA1: 5346da1c6b0f4aff5d7966b9809efb8e89ef41cc