Número d’expedient:
OBR 5/2014
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
24 de juliol de 2014
Estats
Edicte anunciant l’adjudicació de les Obres de repavimentació del camí de n’Olesa i de diversos carrers del Pont d’Inca Nou, Son Macià i Sa Nova Cabana (113 KB)

Data publicació a la web: 24 de juliol de 2014

Emprenta digital SHA1: 6d1ad79bb868e4456d9a20372b11dd5234bf7312

Edicte anunciant el contracte BOIB núm. 104 de 02-08-14 (104 KB)

Data publicació a la web: 4 d’agost de 2014

Emprenta digital SHA1: 539eda03422b2484bfde8194352018598f961f49