Núm Expedient: Se 6/2016
Tipus de contracte: Servei
Tramitació: Ordinaria
Procediment: Obert
Termini de presentació de proposicions: fins dia 09-11-2016 a les 14 hores.
Preu de licitació: 49.318’06 € anual iva exclòs
Duració del contracte: dos anys, prorrogables de mutu acord fins a un any mes (2+1)

[Download not found] [Download not found]

[Download not found]
[Download not found]

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]