Núm d’expedient : Se 12/2015
Tipus de contracte: Servei
Tramitació: ordinaria
Procediment: obert
Termini de presentació de proposicions: fins dia 09-11-2016, a les 14 hores.
Preu de licitació: Preus unitaris que figuren a la clàusula A.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Duració del contracte: Dos anys prorrogables de mutu acord fins a dos anys mes (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]