Núm d’expedient : Se 12/2015
Tipus de contracte: Servei
Tramitació: ordinaria
Procediment: obert
Termini de presentació de proposicions: fins dia 09-11-2016, a les 14 hores.
Preu de licitació: Preus unitaris que figuren a la clàusula A.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Duració del contracte: Dos anys prorrogables de mutu acord fins a dos anys mes (2+1+1)

[download id=»9746″]

[download id=»9748″]

[download id=»9750″]
[download id=»10076″]

[download id=»10587″]

[download id=»10589″]

[download id=»12563″]

[download id=»12565″]