Núm d’expedient: Se 13/2015
Tipus de contracte: Serveis
Tramitació: ordinaria
Procediment: obert
Termini de presentació de proposicions: fins dia 09-11-2016 a les 14 hores.
Preu de licitació: Cànon a favor de l’Ajuntament d’1 euro per vehicle, en concepte de VFU iva exclòs.
Duració del contracte: dos anys prorrogables de mutu acord fins a dos anys mes (2+1+1)

[Download not found] [Download not found] [Download not found]

[Download not found]
[Download not found]

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]