Número Expedient: ICOM 1/2014

Tipus de contracte: Serveis

Tipus de procediment: Obert

Tramitació: Ordinària

Termini de presentació de proposicions: fins dia 25 de febrer a les 14:00 hores.

Duració del contracte: 4 anys, prorrogables de mutu acord fins un màxim de dos anys més.

Preu de licitació: 10.000 €, iva exclòs, per cada anualitat

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]