Termini de presentació de proposicions: fins dia 30 de maig de 2014, a les 14:00 hores
Duració del contracte: dos anys, prorrogable de mutu acord anualment fins un màxim de 2 anys més (2+1+1)
Preu de licitació: cànon a satisfer pel concessionari establert al punt 4 de l’edicte anunciant la licitació

Número d’expedient:
GE 2/2014
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
30 de maig de 2014
Data publicació a la web:
15 de maig de 2014
Estats
Edicte anunciant l’adjudicació del contracte (57 KB)

Data publicació a la web: 9 de juliol de 2014

Emprenta digital SHA1: 23063750f89931ded5971ac5ac94258b0e46505e

Edicte anunciant el contracte (95 KB)

Data publicació a la web: 5 d’agost de 2014

Emprenta digital SHA1: c3340f840135fce7e4a91521303c75cb6ed8f654

Arxius adjunts:
Edicte subsanació documentació licitadors (137 KB)

Data publicació a la web: 4 de juny de 2014
Emprenta digital SHA1: ababbe9486b45313dc62db51f6968291634e9a77
Prescripcions tècniques (164 KB)

Data publicació a la web: 19 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: 1d5c2c08482ace2d13355e949ef71c3ae3471656
Edicte anunciant la licitació publicat al BOIB (121 KB)

Data publicació a la web: 15 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: f20cfb06e20286fac4c42a486a6155ea14bc02b2

Plec de clàusules administratives particulars (186 KB)

Data publicació a la web: 15 de maig de 2014

Emprenta digital SHA1: 649d048ea8bbff769b3ef0cc1b1f971505e273e8