Núm. d’expedient: SU 2/2017

Tipus de contracte: Subministrament

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 8 de maig de 2017

Preu de licitació: Preus unitaris que figuren a l’Annex III, sense que l’import anual superi els 9.000 € iva exclòs.

Duració del contracte: Un any, prorrogable de mutu acord fins a un any mes (1+1)

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]

 

[Download not found] [Download not found] [Download not found]