Termini de presentació de propocisions: fins dia 3 de març de 2014, a les 14:00 hores
Duració del contracte: 2 anys, prorrogable de mutu acord, per dos anys més (2+1+1)
Preu de licitació: preus unitaris establerts a l’annex del plec de condicions, i per un import total que no podrà superar en cap supòsit l’import de 44.000 € IVA exclòs

Número d’expedient:
SU 3/2013
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
3 de març de 2014
Data publicació a la web:
17 de febrer de 2014
Estats
Edicte anunciant l’adjudicació del contracte pel subministrament de material d’impremta (67 KB)

Data publicació a la web: 12 de maig de 2014

Emprenta digital SHA1: 2842241b668ce355a292cc749f48340c61d6dd9b

Edicte anunciant el contracte pel subministrament material d’impremta (79 KB)

Data publicació a la web: 29 de maig de 2014
EMPRESA SON ESPANYOLET INDUSTRIAS GRÁFICAS, S.L.

Emprenta digital SHA1: e78f29cee8f63ddad5ff2d2726cd37e435fef57c

Edicte anunciant el contracte pel subministrament material d’impremta (73 KB)

Data publicació a la web: 3 de juny de 2014
EMPRESA AMADIP ESMENT

Emprenta digital SHA1: 68f96998a68d084380b5e79fc8abc636f70c7e93

Arxius adjunts:
Edicte requeriment documentació licitador 7 (74 KB)

Data publicació a la web: 7 de març de 2014
Emprenta digital SHA1: 2ee6d9eba0c8f098f9e74b2abcb835e45a44bf55
Edicte requeriment documentació licitador 6 (74 KB)

Data publicació a la web: 7 de març de 2014
Emprenta digital SHA1: 201cdc4c6d26b636c4a5f97d8ad20357544f8f5d
Edicte requeriment documentació licitador 2 (82 KB)

Data publicació a la web: 7 de març de 2014
Emprenta digital SHA1: 196f640ee40edb8b6ef6c04058db5066bb8d91bf
Anunci de l’annex I amb excel (149 KB)

Data publicació a la web: 20 de febrer de 2014
Emprenta digital SHA1: 43bbae52ba30cba65864a913fc30a797e93d5ba1
NOTA INFORMATIVA (58 KB)

Data publicació a la web: 18 de febrer de 2014
Emprenta digital SHA1: f7dfb8ebb565170e2fa8109094a04038f098a4e6
Publicació licitacó al BOIB núm. 23 de data 15 de febrer de 2014 (120 KB)

Data publicació a la web: 17 de febrer de 2014
Emprenta digital SHA1: ed7da549e7ccfc2fe76b87aeef1646bd77ddd6f4
Annex (17 KB)

Data publicació a la web: 17 de febrer de 2014
Emprenta digital SHA1: a43052e62e5810e0ce4a590d3a87cb3edd0d3595

Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques (99 KB)

Data publicació a la web: 17 de febrer de 2014

Emprenta digital SHA1: 93e2b67f135fd21734ea2898caa23c2d080a6aaa