Número d’expedient:
SU 1/2014
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
30 d’abril de 2014
Estats
Edicte anunciant l’adjudicacio de contracte (117 KB)

Data publicació a la web: 9 de juny de 2014

Emprenta digital SHA1: 7694bcfb0c89add4f785e4ed5245dae3407670ab

Edicte anunciant el contracte pel subministrament de material d’oficina (66 KB)

Data publicació a la web: 1 de juliol de 2014

Emprenta digital SHA1: f9c83d1163565e9a4cb129462744f76b11fce984

Arxius adjunts:
Edicte requeriment documentació licitador 4 (76 KB)

Data publicació a la web: 30 d’abril de 2014
Emprenta digital SHA1: bdfbabfa076c9d7eb971ba7d2e20a7ab6d06c8f6

Edicte requeriment documentació licitador 3 (79 KB)

Data publicació a la web: 30 d’abril de 2014

Emprenta digital SHA1: 4033fb4fd4afd20a88747b74b23aa325ddcb2961