Número d’expedient:
SU 1/2013
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
16 de desembre de 2013
Estats
Edicte anunciant l’adjudicació del contracte pel subministrament de material fungible original d’informàtica (121 KB)

Data publicació a la web: 16 de desembre de 2013

Emprenta digital SHA1: 5608fb607e60f40203d2834299e5ae62d8fc221a

Edicte anunciant el contracte de subministrament de material fungible original d’informàtica (73 KB)

Data publicació a la web: 20 de gener de 2014

Emprenta digital SHA1: 464d2560beb2679ece5d3cfbf341060712da91e7