Núm d’expedient: Su 9/2016
Tipus de contracte: Subministrament
Tramitació: ordinaria
Procediment: obert
Termini de presentació de proposicions: fins dia 21-11-2016 a les 14 hores.
Preu de licitació: 175.308’36 € iva exclòs
Duració del contracte: 6 mesos

[Download not found]
[Download not found]
[Download not found]

[Download not found]
Projecte Part 1.pdf
Projecte Part 2.pdf

[Download not found] [Download not found]