Pla d’Igualtat de l’Ajuntament

Segons indica l’article 46.1 de la Llei Orgànica 3/2017, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, un Pla d’Igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, que cerca aconseguir  la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe. Els plans d’igualtat fixaran els objectius concrets que s’han d’aconseguir, les estratègies i pràctiques que s’hauran adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats. Cal destacar que, per poder desenvolupar el Pla d’Igualtat, es imprescindible la creació de un Comissió d’Igualtat que serà l’òrgan de treball encarregat de la elaboració, implementació, seguiment i avaluació del mateix.

Les iniciatives principals que s’estan desenvolupant són:

Creació de Plans d’Igualtat i de la Comissió d’Igualtat

A Marratxí s’han creat dos Plans d’Igualtat; un dirigit als treballadors i treballadores interns de l’ajuntament i un altre que s’extendrà a tota la població del municipi.

Projecte ‘Maleta Viatgera’

L’àrea d’igualtat ha posat en marxa un projecte denominat “Maleta viatgera” que permetrà acostar a l’alumnat de tots els centres de primària del municipi de Marratxí a unes propostes didàctiques que abordin la igualtat des de diverses perspectives, així com la prevenció de la violència masclista. Aquesta iniciativa, posarà a disposició dels centres educatius un servei de préstec col·lectiu i rotatori d’un lot de 19 llibres a més d’oferir altres recursos coeducatius.

Aquest projecte s’emmarca en les accions previstes en el Pla  Estratègic d’Igualtat amb la finalitat de promoure i millorar les actituds igualitàries i d’oposició a la violència masclista des de les aules, ja que l’educació és una eina de la qual disposem per a la transmissió dels valors d’igualtat. Disponible per als centres educatius de Marratxí.

Campanya NO I PUNT!

La campanya NO I PUNT! és una campanya impulsada pel Consell de Mallorca i que té com a principal objectiu la prevenció d’actuacions masclistes en espais lúdics o d’oci. L’Ajuntament de Marratxí es suma a la campanya i es compromet a donar-li presència a les festes populars del munici

Accions de sensibilització i prevenció en matèria de violència masclista

Desenvolupament d’accions de sensibilització i prevenció en matèria de violència masclista i diversitat sexual: tallers d’igualtat, jornades LGTBI, autodefensa feminista, etc.

Acreditació del municipi amb el Distintiu SG CITY 50-50

El Distintiu per la igualtat de gènere (SG CITY 50-50) és el primer segell de qualificació i reconeixement públic a favor de la igualtat de gènere en l’àmbit municipal. És un sistema de gestió de gènere que es posa a disposició dels municipis com a eina que afavoreix la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques i actuacions de l’administració local.

Taula de coordinació en prevenció de violència masclista

S’ha creat una mesa per la dinamització i coordinació de la prevenció de violència masclista. D’aquesta mesa, han sorgit dues comissions de feina: per una banda es treballarà sobre la prevenció i per l’altra, sobre la intervenció. Aquestes comissions compten amb la participació de diferents agents estratègics (cossos de seguretat, centres educatius, salut, serveis socials, joventut, etc.