Durant les pròximes dues setmanes, la Policia Local de Marratxí realitzarà una campanya informativa als instituts, amb cartelleria als carrers, al programa d’educació viària i amb controls informatius per informar els usuaris dels vehicles de mobilitat personal (VMP) de l’entrada en vigor de la nova ordenança, que va ser aprovada al Ple de l’Ajuntament de Marratxí el passat 31 de maig.

L’ordenança reguladora de vehicles de mobilitat personal (VMP) posada en marxa per l’Ajuntament de Marratxí, a través de la regidoria de Seguretat Ciutadana fixa en 14 anys l’edat mínima permesa per circular amb un vehicle de mobilitat personal per les vies i espais públics, i recorda que es tracta d’un vehicle unipersonal on només pot circular una persona.

La normativa també estableix que quan els VMP travessin una calçada per un pas de vianants hauran de fer-ho baixant-se del vehicle. A més, es prohibeix la seva circulació per voreres i espais reservats amb caràcter exclusiu per al trànsit, estada i esbarjo dels vianants. Tampoc no podran circular per vies interurbanes i autopistes. Queda prohibit circular superant les taxes d’alcohol o sota la influència de les drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques.

En els nuclis urbans on hi hagi carril bici, els VMP circularan obligatòriament pel carril bici abans que per la calçada. I quan comparteixin carril bici amb els vianants, aquests tindran prioritat i adequaran la velocitat al seu pas i no faran cap maniobra que afecti negativament a la seva seguretat. I en cap cas podran excedir la velocitat màxima de 10 km/h. En canvi, quan aquest carril estigui separat de la vorera o vial per a vianants, podran anar a una velocitat de 20 km/h.  

Cas homologat i elements reflectants

Es recomana que els usuaris dels VMP duguin un casc homologat i és obligatòria una armilla o element reflectant i d’alta visibilitat que envolti la part superior del cos i no sobre el vehicle. Aquests vehicles hauran de disposar de timbre, sistema de frenat i llums, que hauran d’estar sempre enceses, i elements reflectants homologats.

Prohibició d’auriculars

L’ordenança no permet circular utilitzant cascs o auriculars connectats a aparells reproductors de so ni tampoc usar telèfons mòbils durant la conducció. Tampoc es permet transportar mercaderies o objectes que dificultin la llibertat de moviments ni que comprometi l’estabilitat del vehicle.

L’ordenança també recomana disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi, com a mínim, un import de 150.000 euros.  Només podran estacionar a zones reservades per a bicicletes i llocs habilitats i no podran fer-ho fermant el vehicle a arbres, fanals, bancs  o semàfors.

Règim sancionador

Infraccions lleus (100 euros): no respectar els llocs d’estacionament autoritzats; creuar un pas de vianants sense davallar-se del vehicle, etc.

Infraccions greus (200 euros): circular incomplint els límits de velocitat, quan no sigui considerat molt greu; circular sent menor de 14 anys; circular per vies prohibides; circular utilitzant auriculars o mòbil, etc.

Infraccions molt greus (500 euros): circular superant en més d’un 50% la velocitat màxima autoritzada; circular de forma temerària posant en risc als vianants; circular amb taxes d’alcohol superiors a les permeses, etc.

L’ordenança dels vehicles VMP té per objectiu garantir l’ús de les vies i espais públics sense que la proliferació detectada d’aquest tipus de vehicles suposen un perjudici a la tranquil·litat i a la seguretat dels ciutadans i veïnats del municipi. La finalitat de la norma és afavorir la seguretat viària i garantir que la circulació d’aquests vehicles es faci d’una forma adaptada, segura i compatible amb els diferents usos de les vies públiques de Marratxí sense generar situacions de risc.