L’Ajuntament de Marratxí ha modificat el Pla Estratègic de Subvencions dels exercicis 2019-2022 per incrementar la quantia de les subvencions en règim de competitivitat per a l’exercici 2020.

Aquestes subvencions pretenen fomentar activitats d’interès públic per part de les entitats situades en el terme municipal de Marratxí que, sent de la competència municipal, redundin en benefici dels ciutadans de Marratxí.

Per aquest exercici 2020 l’import municipal destinat a aquestes subvencions és de 228.110 euros. Les àrees d’Esports, Educació, Joventut i Participació Ciutadana són les que més augmenten la despesa. Esports comptarà amb una partida total de 77.000 euros; Participació Ciutadana, 41.800 euros; Educació, 25.000 euros; i Joventut, 7.200 euros. Tot i que la partida més gran d’aquest pla es destina a l’àrea de Serveis Socials, amb 117.000 euros.

Les bases d’aquesta convocatòria preveuen que les associacions puguin rebre subvencions per les despeses relacionades amb la neteja i desinfecció per la Covid-19. Una decisió adoptada per l’equip de govern arran d’una petició del grup municipal del Partit Popular al darrer plenari.

Entre els requisits per accedir a les subvencions, les associacions hauran d’estar inscrites en el registre municipal d’entitats ciutadanes i veïnals de Marratxí i estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració Tributària, la Hisenda Municipal i la Seguretat Social.