La nova prefectura i parc dels Bombers de Mallorca, que s’ubicarà a un solar de 4.420 metres quadrats, hauran d’estar operatius en un termini de cinc anys. El batle de Marratxí assegura que la cessió redundarà en benefici dels marratxiners perquè es reduirà el temps de resposta de les emergències dins el municipi

El Ple de l’Ajuntament de Marratxí del 26 de gener ha acordat cedir al Consell de Mallorca uns terrenys situats al polígon industrial de Marratxí per a la construcció d’un Parc de Bombers i de la nova prefectura dels Bombers de Mallorca, que acollirà els serveis centrals i administratius. El solar, de 4.420 metres quadrats de superfície, està situat al carrer Celleters, 36.

El batle de Marratxí, Miquel Cabot, ha justificat aquesta cessió perquè “redundarà de manera evident i molt positiva en benefici del terme municipal de Marratxí i dels seus habitants i perquè es reduirà el temps de resposta de les emergències dins el municipi”. A més, el Consistori podrà fer ús de les aules de formació de la nova prefectura dels Bombers de Mallorca.

Els serveis jurídics de l’Ajuntament han informat favorablement la cessió gratuïta del solar i l’arquitecta municipal ha emès informe al qual assegura que els terrenys no hi estan afectats per cap Pla d’Ordenació, reforma o adaptació i no són necessaris ni es previsible que ho siguin en els pròxims 10 anys.

D’aquesta forma el ple ha acordat cedir al Consell Insular de Mallorca (Departament d’Hisenda i Funció Pública, Direcció Insular d’Emergències, Servei de Bombers de Mallorca), el solar per destinar-ho a la construcció d’un Parc de Bombers. Així mateix, la destinació per al qual s’ha atorgat la cessió haurà de complir-se dins un termini de 5 anys des de l’endemà de la data de signatura del conveni, i mantenint-se durant els 30 anys següents.

Ara s’estableix un termini d’informació pública de vint dies, amb publicació de l’acord al BOIB, al tauló d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament. De no presentar-se reclamacions, s’entendrà acordada la cessió gratuïta de forma definitiva.