Des del dia 1 d’octubre, l’Ajuntament compta amb una treballadora contractada a l’àrea de Serveis Socials que fa feina per garantir i donar suport a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, per eliminar qualsevol forma de discriminació per raó de sexe i per intervenir davant les violències masclistes. Aquesta contractació s’ha possibilitat gràcies a una subvenció de l’Institut Balear de la Dona (IB Dona) en aquest sentit i engloba el darrer trimestre d’enguany i tot l’any 2020. 

 

Aquesta persona és una professional tècnica amb titulació de Treball Social i amb formació específica en violències masclistes i igualtat per dinamitzar les actuacions relacionades amb la Mesa Local de Coordinació i Prevenció contra la Violència de Gènere de Marratxí, impulsada des de l’àrea de Serveis Socials del consistori. 

 

La Mesa Local es va constituir el 20 de març, amb l’objectiu principal de promoure a l’àmbit municipal les polítiques i actuacions per eradicar la violència de gènere. D’aquesta primera mesa es varen derivar dues comissions: la Comissió de Prevenció i la Comissió d’Intervenció, que es convoquen amb una periodicitat de tres mesos.

 

Les actuacions previstes que, en aquest àmbit, es pretenen posar en marxa són molt diverses i integren, entre altres, el desenvolupament de campanyes de prevenció i sensibilització; el disseny de programes de prevenció, detecció i protocols especialitzats en atenció i actuació; la promoció del desenvolupament de programes integrals d’atenció a la violència sexual en tot el territori, en col·laboració i amb respecte a les competències de les Comunitats Autònomes; la revisió i el reforç en l’elaboració de protocols de detecció precoç en l’àmbit educatiu; la promoció en els centres educatius amb tallers i activitats formatives per a la prevenció de la violència masclista; la formació als joves sobre l’ús adequat i crític d’Internet i les noves tecnologies, especialment en la protecció de la privacitat i sobre ciberdelictes; i la promoció de les Unitats de Suport en l’àmbit local que, regides pels principis d’atenció permanent, actuació urgent, especialització en les prestacions i multidisciplinarietat professional, ajudin a la identificació de les víctimes de violència de gènere.

Source: marratxi.es