L’Ajuntament de Marratxí ha publicat les bases i la convocatòria de les subvencions de Medi Ambient per tal de fomentar la realització de tractaments contra la plaga de la processionària de pins localitzats a terrenys particulars, responsabilitat dels seus propietaris, d’acord amb la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de Sanitat Vegetal. Es podran presentar les sol·licituds fins el 15 de desembre del 2021. Les bases d’aquesta convocatòria estan publicades a l’apartat de subvencions del web de l’Ajuntament (www.marratxi.es/subvencions) i al Boib.

Podran sol·licitar subvencions les persones físiques propietàries de terrenys amb pins o masses de pinar del terme municipal de Marratxí. El període subvencionable serà des del 15 de setembre de 2021 fins al 10 de desembre de 2021. Les despeses subvencionables seran aquelles relatives a la realització de tractaments de tipus preventiu, o tractaments integrals que incloguin alguna fase preventiva, per lluitar contra la plaga de la processionària de pins de terrenys particulars, amb l’objecte de reduir la població d’erugues i minimitzar l’aparició de bosses.

Aquests tractaments hauran de ser realitzats per empreses de serveis, o uns altres, inscrits al registre oficial de productors i operadors de medis de defensa fitosanitària (ROPO) – Secció 2 de Tractaments fitosanitaris, de la Conselleria de Medi Ambient.

L’import total destinat a aquesta convocatòria és de 2.000 € i la subvenció s’atorgarà en funció de la puntuació obtinguda per cada persona concurrent en el cas que les quanties sol·licitants superin l’import total de la subvenció. Per a determinar la puntuació relativa a les despeses es tindran en compte els següents criteris de valoració:

i. Nombre de pins a tractar: 1 punt per cada pi, fins a un màxim de 100 punts.

ii. Grau de prioritat:
a. Zona urbana (grau màxim de prioritat): 20 punts
b. Zona periurbana (grau mitjà de prioritat): 15 punts
c. Zona rural (grau mínim de prioritat): 8 punts.

iii. Renda de la unitat familiar on estigui inclòs el sol·licitant – exercici 2020-:

a. Renda anual igual o inferior al salari mínim interprofessional (SMI):10 punts.
b. Renda anual inferior o igual al doble del SMI: 5 punts.
c. Renda anual superior al doble del SMI i inferior o igual al triple del SMI: 2 punts.
d. Renda anual superior al triple del SMI: 0 punts.

En tot cas, l’import màxim de subvenció per sol·licitud no podrà excedir d’un 60% de la factura relativa a les tasques objecte de la subvenció, IVA inclòs.

Per accedir a les subvencions serà necessari estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Hisenda Municipal i amb la Seguretat Social i aportar declaració responsable d’altres subvencions i ingressos obtinguts per les activitats realitzades o la falta de la seva existència. Els ingressos públics rebuts mai podran ser superiors a la despesa declarada pel beneficiari o entitat subvencionada.

La sol·licitud s’ha de dirigir a l’Alcaldia-Presidència, i s’ha de signar per la persona interessada o autoritzada. Es poden consultar les bases i obtenir el formulari de sol·licitud, a més de la resta d’Annexos i documentació, a través de la pàgina web de l’Ajuntament o en l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Marratxí (camí de Son Ametler, 5. CP 07141 – Marratxí. Tel. 971 607 502).

La Comissió Avaluadora es reunirà dins dels cinc dies hàbils després de la data límit de presentació de sol·licituds, examinarà els expedients remesos, així com l’informe emès per l’Òrgan instructor, i elaborarà un informe favorable o desfavorable, expressant la quantitat que es proposa en el cas d’un informe favorable. Aquest informe servirà com a base per a l’elaboració de la proposta de resolució, que s’informarà l’Alcaldia o la Junta de govern en un termini de dos dies a partir de la proposta de la Comissió d’avaluació per a la seva resolució.
Les notificacions que s’hagin atorgat als sol·licitants de subvencions es remetran 10 dies després de la seva aprovació.