L’Ajuntament de Marratxí ha aprovat en el darrer Ple municipal del mes de desembre modificar la taxa per utilització de les instal·lacions esportives municipals per tal d’incloure una bonificació del 50% de les tarifes per les famílies monoparentals del municipi. També s’ha aprovat un descompte del 100% de les tarifes de les piscines municipals per a persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

El Consistori afirma que la mesura s’emmarca en el seu compromís de reduir les desigualtats entre les famílies. A partir d’ara, les bonificacions del 50% de la taxa corresponent s’aplicaran a les famílies monoparentals, a més de les persones beneficiàries anteriorment: pensionistes, famílies nombroses, famílies amb els dos membres en situació d’atur que estiguin empadronats en el terme municipal.

En el cas de les tarifes per a pistes de joc amb més d’un jugador com són el cas del futbol 7, futbol 11, futbol 5, tenis, pàdel, bàsquet, etc., els jugadors amb dret de bonificació es beneficiaran del 50% de descompte de la tarifa individual que els correspongui

Activitats formatives, culturals, lúdiques i tallers

El Ple també va aprovar una bonificació del 50% per a les famílies monoparentals i nombroses empadronades al municipi del preu públic de les activitats formatives, culturals, lúdiques i de tallers.

Escola de ceràmica

El Ple municipal també ha aprovat una bonificació del 50% de les tarifes regulades a l’Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei públic de l’escola municipal de ceràmica, per les famílies monoparentals i nombroses d’aquest municipi.

A excepció de Vox, que es va abstenir en les tres votacions, tots els grups municipals van votar a favor de la bonificació de les taxes per a famílies monoparentals de les instal·lacions esportives i dels preus de l’escola de ceràmica. Els tres acords se sotmetran a exposició pública durant trenta dies hàbils i si no es presenten reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat.

Escoletes 2-3 anys i escola de música

El Consistori té previst bonificar a les famílies monoparentals i nombroses el 50% de les taxes de les escoletes de 2-3 anys i l’escola de música. Una mesura que s’aprovarà pròximament una vegada s’hagin formalitzat els nous contractes amb aquests dos serveis.