L’Ajuntament de Marratxí ha fet pública la convocatòria d’ajudes dirigides a cobrir les despeses relacionades amb l’adquisició de llibres i material escolar per al curs 2021-2022 conscient de la importància de garantir la igualtat d’oportunitats envers l’accés a l’educació.

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajudes per a l’adquisició́ de llibres de text (o material substitutiu/complementari com ara fitxes o software i hardware educatiu), material escolar i infraestructura informàtica de l’alumnat d’educació infantil, primària, secundària o formació professional per al curs escolar 2021-22. Va dirigida a alumnes de centres públics i concertats de les Illes Balears empadronats i residents en el municipi de Marratxí.

A més, es pretén estimular la implantació en el municipi de la reutilització de llibres, amb els objectius de fomentar els valors de conservació responsable del material i dels llibres i, la solidaritat i la capacitat de saber compartir els recursos disponibles. Amb aquesta finalitat, se constituirà un fons municipal de llibres, que serà gestionat des de l’Àrea de Serveis Socials i, es concediran més prestacions a les famílies que hagin participant amb el programa de reutilització de llibres.

La persona sol·licitant i l’alumnat hauran de ser residents i estar empadronat en el municipi de Marratxí amb una antiguitat mínima de tres mesos anteriors a l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. L’alumnat ha d’estar matriculat en un centre públic o concertat d’educació primària, secundària o formació professional de les Illes Balears.

Les ajudes es finançaran a càrrec del Pressupost Municipal del present exercici, fins a un import màxim de 50.000 euros, a càrrec de la partida d’ajudes puntuals. La quantia de les ajudes oscil·larà entre 110 euros per alumnes d’educació infantil fins als 225 euros per a alumnes matriculats a educació secundària obligatòria, Batxiller i Formació Professional, unes ajudes que s’incrementaran en 40 euros per a aquells alumnes que participin en el programa de Reciclatge de llibres del centre escolar o de l’Ajuntament de Marratxí.

Les bases, que estan publicades en la pàgina web i en els taulons d’anuncis de l’Ajuntament de Marratxí, es  poden consultar i obtenir el formulari de sol·licitud, a més de la resta d’Annexos i documentació, mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament de Marratxí, (https://www.marratxi.es), o en l’Àrea de Serveis Socials (C/ Balanguera, 12. Sa Cabana. 971 794279).

El termini per a la presentació de les sol·licituds va començar el passat 11 d’octubre i acaba el 3 de novembre. Les persones interessades podran presentar les seves sol·licituds de manera presencial en el Registre General o les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Marratxí (OAC Ajuntament, OAC Pont d’Inca, OAC Sa Cabana). En aquests casos, i mentre estiguin vigents les mesures de contenció de la COVID-19, s’ha de sol·licitar cita prèvia.

També es pot lliurar la sol·licitud, i tota la documentació, fent servir la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí (https://seuelectronica.marratxi.es/) , o mitjançant qualsevol dels mitjans o registres indicats a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.