El ple de l’Ajuntament de Marratxí ha acordat modificar l’ordenança fiscal que regula la taxa de terrasses per tal de bonificar el 100% de la taxa d’ocupació de la via pública per cafeteries, restaurants, terrasses de bars, taules i llocs de venda amb finalitat lucrativa. Queden fora d’aquesta bonificació les ocupacions ubicades a grans establiments comercials, individuals o col·lectius o a complexes d’oci.

L’objectiu és ajudar al sector de la restauració per mitigar els efectes econòmics del sector de la restauració, un dels més afectats per la Covid-19. Ara l’acord del ple es sotmetrà a exposició pública durant trenta dies hàbils perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions pertinents. En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat aquest acord, fins llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari.

Fins que estigui definitivament aprovat la bonificació serà del 50% que és la que està en vigor actualment.